loader

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

 

 1. Správce osobních údajů

 

REALITY VESELÝ s.r.o. se sídlem  Národní třída 262/4, 695 01 HODONÍN
IČ:02203316

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 80572

 

 1. Účel/y zpracování osobních údajů

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. 

Údaje získané v rámci našich služeb jsou využívány k těmto účelům: 

 • slouží pro účely komunikace mezi klientem, makléřem a hypotečním poradcem
 • uzavírání zprostředkovatelských smluv, protokolů o prohlídce a rezervačních smluv
 • slouží jako podklad pro přípravu smluvní dokumentace (kupní smlouva, darovací smlouva, návrh na vklad)
 • ochraně našich práv či práv třetích osob, např. pro případ soudního sporu týkajícího se našich služeb či pro vymáhání pohledávek. K těmto účelům budou obvykle využívány všechny zpracovávané údaje
 • statistickým účelům – k těmto účelům jsou užívány i texty inzerátů a jejich počty pro účely vedení účetní a daňové evidence a plnění dalších zákonných povinností (dokládání souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů a plnění dalších povinností podle Nařízení a případně dalších předpisů v oblasti ochrany osobních údajů)

 

 1. Právní základ zpracování osobních údajů

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy, pokud se jedná o samotné využívání služeb Reality Veselý, oprávněné zájmy Reality Veselý (dané zájmem na ochraně našich práv, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek, zpracováním údajů ke statistickým účelům) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či případně inzerentů zadávajících inzeráty, na které reagujete) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas. V takovém případě můžete souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě přestaneme tyto údaje pro daný účel zpracovávat. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

 1. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být zejména orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. 

Reality Veselý zpřístupňuje osobní údaje v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům: 

 • dodavatelům externích služeb pro Reality Veslý (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, IT služby
 • spolupracujícím realitním makléřům
 • spolupracujícím hypotečním poradcům
 • v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům Reality Veselý, 
 • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

 

 1. Doba zpracování osobních údajů

 

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. U smluvních dokumentů půjde zpravidla o dobu nejdéle 5 let od jejich ukončení/realizace. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které mohou být  uchovávány až do odvolání souhlasu subjektu údajů.

 

 1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 • právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů, které zpracováváme;
 • právo na omezení zpracování. Omezení zpracování znamená, že musíme Vaše osobní údaje, u nichž bylo zpracování omezeno, označit a po dobu trvání omezení je nesmíme dál zpracovávat s výjimkou jejich uložení. Právo na omezení zpracování máte tehdy, jestliže
 • popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit; 
 • zpracování je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití; 
 • jestliže již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • jestliže jste vznesl/a námitku proti zpracování uvedenou níže v bodu VII., dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami;
 • právo na výmaz osobních údajů. Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, které zpracováváme k jiným účelům, než je poskytování našich služeb. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování služeb, vymazat nesmíme;
 • právo na přenositelnost údajů. Můžete žádat, abychom Vám Vaše osobní údaje poskytli za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů, nebo abychom je sami předali jinému správci osobních údajů. Toto právo však máte pouze ohledně těch údajů, které zpracováváme automatizovaně na základě Vašeho souhlasu nebo smlouvy s Vámi. Údaje, které o Vás vedeme za účelem poskytování našich služeb, však smíme poskytnout jen Vám a za zákonných podmínek též orgánu veřejné moci.
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu v místě svého obvyklého bydliště, místě výkonu zaměstnání nebo v místě, kde došlo k údajnému porušení. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

 

 1. VII.Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 Cookies