5

Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE PRO KLIENTY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

 

 

  1. Správce osobních údajů

 

REALITY VESELÝ s.r.o. se sídlem  Národní třída 262/4, 695 01 HODONÍN
IČ:02203316

Firma je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 80572

 

  1. Účel/y zpracování osobních údajů

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k vícero účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. 

Údaje získané v rámci našich služeb jsou využívány k těmto účelům: 

 

  1. Právní základ zpracování osobních údajů

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy, pokud se jedná o samotné využívání služeb Reality Veselý, oprávněné zájmy Reality Veselý (dané zájmem na ochraně našich práv, vč. např. vymáhání vzniklých pohledávek, zpracováním údajů ke statistickým účelům) a třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás či případně inzerentů zadávajících inzeráty, na které reagujete) a plnění zákonných požadavků (předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména Nařízení), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů).

Právním základem zpracování Vašich údajů může být také Váš souhlas. V takovém případě můžete souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě přestaneme tyto údaje pro daný účel zpracovávat. Upozorňujeme, že odvoláním souhlasu ke zpracování osobních údajů není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

 

  1. Příjemci osobních údajů

Příjemci Vašich osobních údajů mohou v souladu s ustanoveními právních předpisů v konkrétních případech kromě Vás být zejména orgány veřejné moci. Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů zpracovávány vedle správce také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Vaše osobní údaje nepředáváme do zahraničí. 

Reality Veselý zpřístupňuje osobní údaje v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům: 

 

  1. Doba zpracování osobních údajů

 

Naše společnost nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou např. zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. U smluvních dokumentů půjde zpravidla o dobu nejdéle 5 let od jejich ukončení/realizace. Výjimkou může být uchování osobních údajů pro obchodní a marketingové účely, které mohou být  uchovávány až do odvolání souhlasu subjektu údajů.

 

  1. Práva subjektu údajů

Při zpracování osobních údajů máte následující práva týkající se ochrany svých osobních údajů:

 

  1. VII.Právo vznést námitku proti zpracování

V případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely oprávněných zájmů našich nebo někoho dalšího (právní základy zpracování jsou uvedeny v bodu III), máte kdykoliv právo vznést proti takovému zpracování námitku. Námitku můžete vznést na naší adrese uvedené v bodu I. Pokud takovou námitku vznesete, budeme oprávněni v takovém zpracování pokračovat jen tehdy, pokud prokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, a dále tehdy, pokud půjde o zpracování nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 Cookies